[NHA] Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015
Ngày đăng: 18/09/2015 09:43:25

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Chúng tôi thông báo đến quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Mã chứng khoán: NHA

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2015.

1. Lý do và mục đíchtrả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

+ Đối với cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).

- Ngày thanh toán: 10/11/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tải File đính kèm