NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp
Ngày đăng: 27/03/2013 04:41:43

NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Kiên
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.480.200 CP (tỷ lệ 16,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/04/2013.