NHA - Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP
Ngày đăng: 28/03/2016 03:14:02

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Đạo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 511.000 CP (tỷ lệ 4,41%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/03/2016.

(Theo HNX)