NHA: Công bố thông tin ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu Niêm yết bổ sung.
Ngày đăng: 05/12/2019 12:09:52

NHA: Công bố thông tin ngày 05/12/2019 NHA nhận đươc Thông báo số 1407/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

Tải File CBTT