NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.
Ngày đăng: 12/02/2020 05:56:49

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

Ngày 12/02/2020 NHA nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng của Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT với những nội dung chính sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.733.036 CP (tỷ lệ 21,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.933.036 CP, chiếm tỷ lệ 22,53% số cổ phiếu
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2020.
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2020.

Tải File Thông báo giao dịch