Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.
Ngày đăng: 03/03/2020 10:24:52

Ngày 26/02/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuân.

- Mã chứng khoán: NHA.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 745.152 CP (tỷ lệ 4,95%).

- Ngày 22/8/2019 đã mua thêm 10.000 cổ phiếu NHA.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trở thành cổ đông lớn: 755.152 CP ( tỷ lệ 5,02%).

- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 22/8/2019.