NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.
Ngày đăng: 09/03/2020 02:38:40

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tải File CBTT