NHA: Công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 200.000 cp NHA
Ngày đăng: 13/03/2020 10:32:59

Ngày 13/03/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả mua cổ phiếu NHA của Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn.

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT.

- Mã chứng khoán: NHA.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.733.036 CP (tỷ lệ 21,38%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cp.

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 cp.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.933.036 CP, (tỷ lệ 22,53%).

- Thời gian thực hiện giao dịch (mua): Từ ngày 18/02/2020 đến 12/3/2020.