Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 25/03/2020 04:53:28

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tải File Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Tải File Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS