NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 31/03/2020 05:24:02

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.

Tải File CBTT