NHA: Công bố thông tin văn bản chấp thuận của phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 20/04/2020 04:53:16

NHA: Công bố thông tin văn bản chấp thuận của phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tải File CBTT