NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1370/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính.
Ngày đăng: 21/04/2020 05:57:34

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1370/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Tải File CBTT