NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2020.
Ngày đăng: 26/06/2020 03:10:40

NHA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán sô 14/2020/HĐKT ngày 26/6/2020 giữa NHA và Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020 của NHA.

Tải File CBTT