NHA: CBTT nhận được công văn số 4421 của UBCK Nhà nước.
Ngày đăng: 27/07/2020 05:07:17

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 NHA nhân được công văn số 4421/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA.

Tải File CBTT