NHA: CBTT Báo cáo quản trị bán niên, bảng CCTT về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.
Ngày đăng: 28/07/2020 09:30:24

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên, Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

Tải File BCQT bán niên.

Tải File Bảng CCTT QTCT.

Tải File DSCĐ lớn.