NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu..
Ngày đăng: 29/07/2020 11:16:45

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành: 36%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2020.

Tải File CBTT phát hành CP trả cổ tức

Tải File TB về ngày ĐKCC