NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Ngày đăng: 18/08/2020 02:16:55

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tải File CBTT