NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 18 tháng 8 năm 2020.
Ngày đăng: 18/08/2020 11:19:55

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

Tải File CBTT