Nguyễn Ngọc Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP.
Ngày đăng: 28/08/2020 05:53:34

Nguyễn Ngọc Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Hương
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 301.952 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2020.

(Theo HNX)