NHA: Công bố thông tin Công văn số 5279 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày đăng: 09/09/2020 12:02:02

NHA: CBTT ngày 09-9-2020 NHA nhận được Công văn số 5279-UBCK-QLCB ngày 27-8-2020 của UBCK NN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành 6.285.316 CP (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) cho cổ đông hiện hữu.

Tải File CBTT