NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 về việc sửa đổi VĐL và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.
Ngày đăng: 09/09/2020 04:48:48

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/9/2020 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

Tải File CBTT