NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo trương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Ngày đăng: 10/09/2020 10:32:15

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phiếu.
Tỷ lệ phát hành: 1,68%.
Thời gian thực hiện: 21/9/2020.

Tải File CBTT