Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.
Ngày đăng: 11/09/2020 04:07:51

Ngày 10/9/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuân.

- Mã chứng khoán: NHA.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.220.026 CP (tỷ lệ 5,14%).

- Ngày 07/9/2020 đã bán 80.000 cổ phiếu NHA.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.140.026 CP ( tỷ lệ 4,80%).

- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 07/9/2020.