NHA: Công bố thông tin Quyết định châp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 03/01/2021 09:22:18

NHA công bố thông tin ngày 02 tháng 01 năm 2021, Tổng công ty đã nhận được Quyết định số: 889/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải File CBTT