NHA nhận được Thông báo số 46 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Ngày đăng: 12/01/2021 04:15:38

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 NHA nhận được Thông báo số 46/TB-VSD ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán NHA từ thị trường niêm yết yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE.

Tải File Thông báo