NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA Công bố chủ trương DA ĐTXD đường chục trính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên.

Theo đó ngày 04 tháng 5 năm 2018 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương nghiên cứu DA ĐTXD đường trục chính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức Hợp đồng - Chuyển Giao (BT)

NHA công bố QĐ phê duyệt BCNCKT dự án BT

Theo đó ngày 03 tháng 5 năm 2018 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam ra Quyết định phê duyệt BCNC khả thi dự án đường nối từ ngã ba Hòa Mạc đến đường DH05 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

NHA công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 16% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày ĐKCC: 11-5-2018.

[NHA] Công bố thông tin nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày 17/4/2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được công văn số 2404/UBCK-QLCB ngày 17/4/2018 của Ủy ban chứng khohà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát thông qua việc bổ nhiệm Bà: Đặng Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo