[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát thông qua việc bổ nhiệm Bà: Đặng Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo

NHA: Báo cáo thường niên năm 2017.

NHA - Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát.

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018. Tại hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm CN Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam.

[NHA]_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm phó TGĐ.

[NHA]_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm phó TGĐ - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

[NHA]_Công bố thông tin Quyết định của Ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

[NHA]_Công bố thông tin Quyết định của Ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát đối với ông Tạ Ngọc Nhất; bầu ông Vũ Văn Đồng giữ chức vụ Quyền trưởng bản kiểm soát.