NHA: - Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: - Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

NHA - Công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2018.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán.

NHA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán.

NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung.

NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Theo đó ngày 21 tháng 8 năm 2017 là ngày giao dịch chứng thức số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.159.997 cổ phiếu.