NHA: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 5.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06/06/2018 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 5.

NHA: Công bố thông tin ngày 08 tháng 6 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NHA_ CBTT bất thường về việc UBCKNN đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 NHA đã nhận được công văn số 3238 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của UBCKNN về việc đã nhận BCKQ phát hành cổ phiểu để trả cổ tức. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 2.041.528 cổ phiếu.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA Công bố chủ trương DA ĐTXD đường chục trính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên.

Theo đó ngày 04 tháng 5 năm 2018 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương nghiên cứu DA ĐTXD đường trục chính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức Hợp đồng - Chuyển Giao (BT)

NHA công bố QĐ phê duyệt BCNCKT dự án BT

Theo đó ngày 03 tháng 5 năm 2018 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam ra Quyết định phê duyệt BCNC khả thi dự án đường nối từ ngã ba Hòa Mạc đến đường DH05 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.