NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.500.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.500.000 CP

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2012

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2012

NHA: Thay đổi Kế toán trưởng

NHA: Thay đổi Kế toán trưởng

NHA: Báo cáo tài chính Quý III/2012

NHA: Báo cáo tài chính Quý III/2012

NHA: Báo cáo kiểm toán 6 tháng 2012

NHA: Báo cáo kiểm toán 6 tháng 2012

NHA: Báo cáo tài chính quý II/2012

NHA: Báo cáo tài chính quý II/2012

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 419.600 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 419.600 CP

NHA: Hợp đồng kiểm toán 2012

NHA: Hợp đồng kiểm toán 2012

NHA: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

NHA: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP