NHA: Được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
Ngày đăng: 28/04/2011 04:15:42

Ngày 27/04/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2011/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/02/2011 với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: NHA

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.945.000 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn,cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.450.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

(hnx)