NHA: Ngày 10/5/2011, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung
Ngày đăng: 28/04/2011 04:17:24

Căn cứ văn bản số 11/2011/NHA/CV  ngày 27/04/2011 của Tổng công ty Đầu tư  Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA niêm yết bổ sung theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN ngày 27/04/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư  Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;

-  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-  Mã chứng khoán: NHA;

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.945.000 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn cổ phiếu);

-  Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.450.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng);

-  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.835.000 cổ phiếu (Tám triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn cổ phiếu);

-  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 88.350.000.000 (Tám mươi tám tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng);

-  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 10 tháng 05 năm 2011.
(Hnx)