NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP
Ngày đăng: 16/09/2011 08:05:54

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

-     Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

-     Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

-     Mã chứng khoán: NHA

-     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 987.000 CP

-     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

-     Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

-     Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

-     Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

-     Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011