NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP
Ngày đăng: 16/09/2011 08:06:15

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

-        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái

-        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

-        Mã chứng khoán: NHA

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

-        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

-        Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011