NHA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2012
Ngày đăng: 28/03/2012 04:03:14

NHA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi:  Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 08h30 thứ Năm, ngày 29 tháng 03 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần: Tất cả Quí cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 02/03/2012.

4. Nội dung Đại hội:

·        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;
  • Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2011, dự kiến năm 2012;
  • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012;
  • Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét BCTC bán niên;
  • Các vấn đề khác…

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

            Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.namhanoi.com.vn từ ngày 15/03/2012).

6. Hình thức đăng ký:

·         Thư: Xin gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

·         Điện thoại: 03513.847.756       Fax: 03513.866.689    

·         Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái  Mobile: 03513.847.756

            Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

            Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quí cổ đông!

Giấy đăng ký tham dự

Giấy đăng ký tham dự (Tổ chức)

Giấy ủy quyền

Chương trình họp

Tài liệu họp ĐHĐCĐ