NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021
Ngày đăng: 09/10/2021 08:42:01

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; thông qua số tài khoản phong tỏa tại ngần hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thông qua việc sử dụng tài khoản phong tỏa tại ngân hàng trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Tải File CBTT Tại đây