NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021
Ngày đăng: 11/10/2021 08:31:11

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 1o năm 2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Tải File CBTT Tại đây