NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 15/10/2021 05:09:03

Tổng công ty ĐTPT CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Tải file CBTT:

Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc

Tạ Ngọc Nhất - Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Đạo - P. Tổng giám đốc