NHA: Ngày trở thành cổ đông lớn của Nguyễn Đức Kiên - Phó Tổng Giám đốc
Ngày đăng: 19/10/2021 03:55:54

Ngày 18/10/2021, NHA nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Kiên, cụ thể như sau

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Kiên

Mã chứng khoán: NHA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.157.484 CP, tỉ lệ: 4,17%

Ngày 13/10/2021 đã mua thêm 300.000 cổ phiếu NHA

Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trở thành cổ đông lớn: 1.457.484 CP, tỉ lệ: 5,18%

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 13/10/2021

Tải File CBTT Tại đây