NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021
Ngày đăng: 11/11/2021 08:31:21

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc Thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

Tải file CBTT Tại đây