NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Ngày đăng: 06/12/2021 05:17:39

Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động.

Tải file CBTT Tại đây