NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP
Ngày đăng: 11/07/2016 05:32:19

NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Ngọc Nhất
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/08/2016.

(HNX)