NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.
Ngày đăng: 21/07/2016 03:02:07

NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Ngọc Nhất.

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng ban kiểm soát.

- Mã chứng khoán: NHA.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,26%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP (tỷ lệ 0,69%)

- Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13/07/2016 đến 21/07/2016.

(NHA)