NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.
Ngày đăng: 30/05/2018 02:11:12

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Tải File NQ