NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 5.
Ngày đăng: 08/06/2018 06:17:37

NHA: Công bố thông tin ngày 08 tháng 6 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tải File CBTT