NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018.
Ngày đăng: 29/06/2018 09:36:11

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 12/2018/NHA-CV ngày 28 tháng 6 năm 2018 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2018 của NHA.

Tải File CBTT