NHA: CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Ngày đăng: 04/07/2018 08:53:58

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 250.000 cp.

Tải File CBTT