NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018
Ngày đăng: 30/07/2018 04:56:26

NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc thông qua sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ công ty và Thông qua hồ sơ Lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tải File CBTT