NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.
Ngày đăng: 08/08/2018 06:09:58

NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.

Lý do thay đổi: Tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, số lượng phát hành 250.000 cp.

Tải File CBTT