NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.
Ngày đăng: 25/03/2019 05:04:25

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File Thông báo và Tài liệu họp.